Уреди за стерилизација (автоклав)
!Yıkama Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazları
Табели за работни простории
Системи за осветлување на оперативни простории

Централна единица за стерилизација
Други болнички капацитети